Algemene Voorwaarden B2B

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Aanbiedingen / offertes
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Levering
Artikel 6 – Garanties afnemer
Artikel 7 – Risico-overgang
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Vrijwaring
Artikel 10 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden
Artikel 11 – Retentierecht
Artikel 12 – Ontbinding
Artikel 13 – Industriële en intellectuele eigendom
Artikel 14 – Overdracht
Artikel 15 – Privacy
Artikel 16 – Wijzigingen / aanvullingen
Artikel 17 – Geschillen & toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: R Rebels
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
Afnemer: elke contractspartij die tot ondernemer in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ondernemer gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met ondernemer een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ondernemer gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en ondernemer van toepassing verklaard.
Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen aan en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door ondernemer en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met ondernemer van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door ondernemer niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van ondernemer, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
De algemene voorwaarden zijn de afnemer vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.
Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ondernemer wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door ondernemer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Statutaire naam: R Rebels
Handelsnaam: R Rebels Kids Clothing
Vestigingsplaats: Schiedam
Vestigingsadres: Lange Nieuwstraat 233 B
Telefoonnummer: 06 875 93 086
E-mailadres: info@R-Rebels.nl
KvK-nummer: 65618963
Btw-nummer: NL856188785B01Artikel 3 – Aanbiedingen / offertes
Alle aanbiedingen/offertes van ondernemer zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door ondernemer tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding langs elektronische weg). ondernemer is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
Indien de afnemer op de website van ondernemer een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de afnemer op de knop ‘BESTELLEN’ drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de afnemer van ondernemer een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.
In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor ondernemer nimmer bindend.

Artikel 4 – Betaling
De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum. Pas na betaling van de factuur begint de levertermijn te lopen. Levering zal pas na betaling geschieden.
Indien Afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze - zonder dat een ingebrekestelling is vereist - vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan ondernemer verder toekomende rechten.
In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door ondernemer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde
Het minimum bestelbedrag bedraagt € 150,- exclusief BTW.
In geval van betalingsverzuim is ondernemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden.
Alle betalingen moeten geschieden op een door ondernemer aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij ondernemer de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.
Het doen van betalingen van afnemer aan ondernemer op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de afnemer. ondernemer is niet aansprakelijk voor schade van afnemer verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door afnemer aan ondernemer via het internet of anderszins is voor eigen risico van afnemer.

Artikel 5 – Levering
Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen - behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of ondernemer niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.
Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan ondernemer te worden gemeld.
Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie maanden na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 6 – Garanties afnemer
Afnemer verplicht zich ondernemer in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.
Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat:
aan ondernemer de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 – 18.00 uur kunnen plaatsvinden;
Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door ondernemer vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 9.
Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het onder punt3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door ondernemer ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.Artikel 7 – Risico-overgang
Ongeacht hetgeen tussen ondernemer en afnemer omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van ondernemer, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
Zodra de zaken conform het onder punt 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is afnemer verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is.
De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van ondernemer tegenover afnemer voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van € 50.000,-.
De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien ondernemer door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;
redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
ondernemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van ondernemer.
Onverminderd het bovenstaande is ondernemer niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de afnemer.

Artikel 9 – Vrijwaring
Afnemer vrijwaart ondernemer voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door ondernemer of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer ondernemer, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico`s.
Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 10 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden
Indien nakoming zijdens ondernemer of afname zijdens Afnemer door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
Onder overmacht van ondernemer wordt in ieder geval verstaan:
de omstandigheid dat ondernemer een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
stakingen;
storingen in het verkeer;
overheidsmaatregelen die ondernemer verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
relletjes, oproer, oorlog;
extreme weersomstandigheden;
brand;
in- , uit- en/of doorvoerverboden.
Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van ondernemer niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 11 – Retentierecht
ondernemer is bevoegd om alle zaken die ondernemer van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens ondernemer, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van ondernemer, dan is ondernemer gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

Artikel 12 – Ontbinding
Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:
wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij - na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ondernemer op de afnemeronmiddellijk opeisbaar. Indien ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
ondernemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 – Industriële en intellectuele eigendom
ondernemer garandeert, dat de door haar geleverde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
Indien niettemin door ondernemer moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door ondernemer geleverde zaak wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal ondernemer de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij ondernemer niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan ondernemer ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 14 – Overdracht
Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van ondernemer te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 15 – Privacy
ondernemer behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de AVG wetgeving.
Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door ondernemer gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van ondernemer noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is.
Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van ondernemer (www.r-rebels-wholesale.com) onder het kopje " Privacy Policy" in de footer.

Artikel 16 – Wijzigingen / aanvullingen
Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 17 – Geschillen & toepasselijk recht
Alle geschillen - waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd - welke tussen ondernemer en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door ondernemer met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen - behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken - worden onderworpen aan de uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van ondernemer.
Voor vorderingen van ondernemer is evenwel ook de Kantonrechter van de vestigingsplaats of het arrondissement van afnemer bevoegd.
Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.
Op de door ondernemer met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. De Eenvormige Wetten inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken worden nadrukkelijk uitgesloten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2022 R Rebels Kids Clothing Wholesale | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel